OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Bukal web trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između korisnika kao krajnjeg kupca i Bukal web trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Korištenje usluga Bukal web trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Bukal web trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Bukal Elektronika d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Bukal elektronika d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Bukal elektronika d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Bukal web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje u trenutku zaključenja narudžbe i izrade računa.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Bukal elektronika d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Bukal elektronika, Nikole Pavića 4, 40000 Čakovec) ili elektroničkom poštom na web@bukal.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, za jednostrani raskid Ugovora (obrazac preuzmite ovdje) korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Bukal elektronika  d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Bukal elektronika d.o.o., odnosno Bukal web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Bukal elektronika d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Bukal elektronika, Nikole Pavića 4, 40000 Čakovec, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Bukal elektronika d.o.o., odnosno Bukal web trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Cijene

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Bukal elektronika d.o.o. istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na Bukal web trgovini, no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

Bukal elektronika d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Smartson web trgovinu. Također, Bukal elektronika d.o.o. je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za Bukal web kupovinu što će korisniku biti naznačeno prije same kupovine.

Neovisno od prethodne točke ovih uvjeta prodaje, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi narudžbe korisnika.

Kupovina

Prije nego započnete proces kupovine molimo Vas da pažljivo pročitate opće uvjete korištenja i uvjete prodaje. Za kupovinu u Bukal web trgovini ne morate se registrirati. Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu, jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između korisnika i Bukal web trgovine: putem e-maila Vas obavještavamo o (ne)raspoloživosti pojedinih artikala iz narudžbe, na e-mail šaljemo narudžbu s podacima za plaćanje, obavještavamo korisnika o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti. Za sva pitanja koja Vi imate, molimo da nam se obratite na e-mail: web@bukal.hr

Upute

Za kupovinu u Bukal web shopu ne morate se registrirati.

Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu, jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između Vas i Shopa: putem e-maila Vas obavještavamo o (ne)raspoloživosti pojedinih artikala iz narudžbe, na e-mail šaljemo ponude sa podacima za plaćanje, obavještavamo Vas o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti.

Za sva pitanja koja Vi imate, molimo da nam se obratite na e-mail: web@bukal.hr

Dostava i uvjeti dostave

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese navedene u Narudžbi. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi korisnik već do ulaza u zgradu.

Dostava se vrši putem DPD kurirske službe na području cijele Hrvatske.

Za naručenu robu dostava se naplaćuje u iznosu od 25,00 kn što će biti obračunato kao dodatna stavka na vašem računu. Za narudžbe u iznosu od 500,00 kn na više - dostava je besplatna.

Rok isporuke za naručenu robu je 2-3 radnih dana po primitku uplate. Iznimka mogu biti otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu, a gdje je dostava moguća prema rasporedu dostave.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.

Korisnik je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Korisnik je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Reklamacije i prigovori

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte, te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: (040) 363 396,
  • na e-mail adresu: web@bukal.hr,
  • na adresu: Bukal elektronika d.o.o., Nikole Pavića 4, 40000 Čakovec

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, korisnik treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Bukal elektronika d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, te da korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Bukal elektronika d.o.o..

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Bukal elektronika d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi korisnik.

Online rješavanje sporova

Komisija Europske unije uvela je pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a, a novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.
Platformi za rješavanje sporova putem Interneta Kupac može pristupiti klikom na ovaj link

Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servisa

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Korisnik je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, korisnik može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Korisnik je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

  1. GOTOVINA (pouzecem/preuzimanjem robe prilikom isporuke)
  2. DEBITNE KARTICE (kartice tekucih racuna)
  3. PRE-PAID KARTICE (kartice s limitiranim iznosom financijskih sredstava, veća kontrola troškova, može se potrošiti samo onaj iznos financijskih sredstava koji je uplacen na karticu)
  4. OPĆA UPLATNICA I INTERNET BANKARSTVO Kod izbora ovog načina plaćanja, korisnik na svoju e-mail adresu dobije narudžbu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost svoje narudžbe. Uplata se potom izvrši korištenjem internet bankarstva iii načinom na koji korisnik inače plaća svoje račune - putem banke, pošte, FINA-e itd.
  5. KREDITNE KARTICE + sustavi plaćanja kao što su PayPal, Google Checkout, CPS - American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

Korištenjem posredničkih servisa smanjuje se rizik od prijevara i krađa padataka, jer prilikom kupovine ne ostavljate nikome pa čak niti trgovcu podatke vaše kreditne/debitne kartice već samo vaše korisničko ime i lozinku kojima pristupate posredničkom servisu.

Privatnost podataka

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Bukal elektronika d.o.o. se obvezuje štiti osobne podatke korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka korisnika. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Bukal elektronika d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke korisnika.

Bukal elektronika d.o.o. prikuplja osobne podatke korisnika samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa s korisnicima, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu. Korisnik ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. Bukal elektronika d.o.o. redovito daje korisniku mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

Bukal elektronika d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. 
Bukal elektronika d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

2. UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Bukal elektronika d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni bukal.hr, na Internetu. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice bukal.hr.

Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima te pristaju na korištenje Internetske stranice smartson.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Bukal elektronika d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Bukal elektronika d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija.

Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima. Bukal elektronika d.o.o. poručuje korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Bukal elektronika d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Bukal elektronika d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Bukal elektronika  d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na smartson.hr internetskimj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Bukal elektronika d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE BUKAL ELEKTRONIKE D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica smartson.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Bukal elektronika  d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice smartson.hr isključivo na odgovornost korisnika tako da Bukal elektronika d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da Bukal elektronika d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku. Ni u kojem slučaju Bukal elektronika d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, Bukal elektronika d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Bukal elektronika d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Bukal elektronika d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da nije prikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Bukal elektronika d.o.o. mogu nadzirati komunikacije korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Bukal elektronika d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane korisnika.

Bukal elektronika d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku. Bukal elektronika d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja korisnika koje Bukal elektronika d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta od strane korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Bukal elektronika d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

bukal.hr je registrirana domena tvrtke Bukal elektronika d.o.o.

Bukal elektronika d.o.o., je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane. Bukal elektronika d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Bukal elektronika d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem smartson.hr Internet stranice. Na korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem bukal.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke Bukal elektronika d.o.o. je u Čakovcu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.


Bukal d.o.o. - BESPLATNA DOSTAVA

BESPLATNA DOSTAVA

za narudžbe iznad 500 Kn

Bukal d.o.o. - MOGUĆNOST POVRATA

MOGUĆNOST POVRATA

u roku od 14 dana

Bukal d.o.o. - Brza dostava

Brza dostava

u roku od 2-3 dana

Bukal d.o.o. - Više od 20 godina uspješnog poslovanja

Više od 20 godina

uspješnog poslovanja

Newsletter
Prijavite se na naš Newsletter i saznajte prije ostalih sve o
ekskluzivnim ponudama, sniženjima i novostima u našoj ponudi.
Newsletter
VSC Pro+ Online Trgovina   Online prodaja